free webpage counters
ETUSIVU materiaalit

Relaatiotietokanta

Relaatiotietokanta koostuu useista taulukoista. Taulukoissa tiedot esitetään riveillä ja sarakkeissa. Tietokannassa tarvittavat tiedot pyritään jakamaan taulukkoihin siten, että yksi tieto tallennetaan vain yhteen paikkaan. Relaatiotietokantaan tallennetaan myös tieto siitä, miten eri taulukot liittyvät toisiinsa.

Relaatiotietokantojen etuna voidaan pitää tietojen helppoa saatavuutta, sillä tietojen käyttö on mahdollista heti tietokantaan tallentamisen jälkeen. Taulukkojen välille luodaan relaatio eli yhteys, jotka nopeuttavat ja tarkentavat tietojen päivittämistä, sillä muutos on tehtävä vain yhteen paikkaan. Relaatiotietokanta on suunniteltava huolellisesti, sillä hyvin suunnitellusta tietokannasta voi helposti tyydyttää monimutkaiset tietotarpeet ja voi välttää paljon turhaa työtä kun ei joudu luomaan uudelleen koko tietokantaa ja syöttämään kaikkia tietoja uudelleen.

Relaatiomalli on matemaattinen teoria, joka perustuu Edgar F. Coddin ajatuksille, se ei ota kantaa tietokannan fyysiseen toteutukseen. Esimerkiksi taulujen rivien keskinäisellä järjestyksellä ei ole merkitystä ohjelman kannalta. Relaatiotietokannassa tieto tallennetaan vain yhteen paikkaan ja yhteyksien avulla tieto voidaan aina hakea kun sitä tarvitaan. Tässä alla on kuvattu esimerkki asiakastietokannasta. Jos esim. asiakkaan 10001 sukunimi muuttuu, tarvitsee vain muuttaa tiedot tauluun asiakas. Mikäli meillä olisi ollut käytössä yksinkertainen luettelo, jossa ei siis relaatioita, olisimme joutuneet muuttamaan tiedot jokaisen ostetun tuotteen kohdalle.Tiedon eheys

Tiedon eheydellä tarkoitetaan sitä, että tiedot ovat totuuden mukaisia eivätkä ne muutu tai tuhoudu. Tiedon eheyden vaatimukset kannattaa ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi huonosti suunnitellussa materiaalinhallintajärjestelmässä syntyy ongelmia, jos tuotteilla on useita eri nimikkeitä. Varastomies saattaa ilmoittaa asiakkaalle, että varastossa ei ole yhtään hanskaa. Varastomies on ihan oikeassa, mutta toisaalta väärässä. Syynä tähän on vaihteleva nimikäytäntö. Hanskat olivat varastossa muilla nimikkeillä. Osa olikin sormikkaita, sieltä olisi löytynyt myös käsineitä, suojakäsineitä tai yksinkertaisesti pelkästään hanskoja (huom! hakusana hanska ja hakusana hanskoja). (Paavilainen 1998, 10-11.)

Pahimmillaan eheysongelmat koskevat ihmisiä. Paavilainen (1988, 11) kertoo tapauksesta, jossa manuaalijärjestelmästä siirryttiin atk-pohjaiseen järjestelmään. Kahdelle yhdysvaltalaiselle miehelle, joilla oli sama nimi (James Edward Taylor) ja lisäksi sama syntymäaika (23.7.1919), annettiin sama henkilötunnus. Virhe huomattiin 1965, mutta virheen korjaamiseen meni reilut kahdeksan vuotta. Korjaus kesti kauan johtuen mm. siitä, että henkilöiden tiedot olivat useassa eri järjestelmässä.

Relaatiotietokannat ja eheysongelmat

Relaatiotietokannat ovat levinneet laajalle johtuen mm. käytön helppoudesta, joustavuudesta ja laitteistoriippumattomuudesta. Relaatiotietokannoilla on kuitenkin heikkoutensa. Ensinnäkin relaatiotietokannan suunnittelu on erittäin vaativa tehtävä. Huonosti suunniteltu kanta aiheuttaa väistämättä eheysongelmia. Toiseksi taulujen ja relaatioiden määrä kasvaa nopeasti suureksi jo pienessä järjestelmässä, eikä suuren taulu- ja relaatiomäärän hallinta ole helppoa. (Ks. Paavilainen 1988, 12.)

Tällä kurssilla emme kuitenkaan vielä perehdy relaatioihin kovinkaan tarkasti. Hieman aihetta käsitellään, koska Microsoft Access on relaatiotietokantaohjelma. Lisäksi on hyvä osata suunnitella pienikin kanta oikein.

©Jari Sarja 2006